DFUs uddannelseskompetence organisering

Orientering og formål:

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION´S (DFU) model for fritidssejlernes uddannelser varetages af private kursusudbydere, aftenskoler og klubber, der organiserer undervisningens indhold, efter DANMARKS FRITIDSSEJLER UNIONs uddannelsesplaner. 1&2)

Et korps af selvstændige, og af DANSKE FRITIDSSEJLER UNION (DFU) bemyndigede Censorer varetager elevernes indlæring og uddannelsernes kvalitet ved, stikprøvevis, at overvære kurser og ved, at censurerer de afsluttende prøver. DFU-udsteder, på anmodning, et kompetencebevis, for en bestået prøve.

Herudover kvalitetsovervåger DFUs Tilsynsførende prøveaflæggelserne ved stikprøvevis at overvære og om nødvendigt, at vejlede om prøveafviklingen korrekte indhold og afvikling. 3 &4)

Kursusudbydere, bemyndigede Censorer, Tilsynsførende og kursister, med bestået prøve, optages i DFUs kompetence register.

Overordnet organisering:

DFUs bestyrelse er ansvarlig for driften af DFUs kompetence register, der er uafhængig af DFUs medlems registrering.

DFUs bestyrelse udpeger en Kvalitets chef med ansvar for uddannelsernes kvalitet og opfølgning af brister og mangler og, at udviklingen af uddannelsernes korrekte og faglige indhold følger udviklingen på Fritidssejler området og, gennem opfølgning af indberetningerne fra elever, kursusudbyder, Censorer og Tilsynsførende, at ajourfører uddannelsesplanerne. 3)

DFUs kvalitets chef er ansvarlig for, at de udbudte kursers indhold, kvalitet og gennemførelse, som et minimum, følger Søfartsstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, med seneste ændringer anført i Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 1726 af 18. december 2017.

DFUs kvalitetschef organiserer regelmæssige tilsyn med kursernes indhold og gennemførsel samt, at prøveaflæggelserne overholder de fastsatte krav og, at kompetence bevisernes udstedelse er tilfredsstillende.

Kursus udbydere:

Kursusudbydere, der kan tilslutte sig DFU`S kvalitetsstyring system og kravene for kursernes uddannelsesplaner, der minimum følger Søfartsstyrelsens bekendtgørelser iht. Bekendtgørelsen om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 11726 1), og BEK. nr. 232 (Speedbådsfører bekendtgørelsen) 2), med senere revisioner, kan optages i DFUs kompetence organisation.

Kursusudbydere, forpligtiger sig til, at eleverne er bekendte med de tilmeldte prøveaflæggelsers indhold og krav.

Kursusudbyderene er ansvarlige for opretholdelse af en høj indlærings standard og sikkerhed hos fritidssejlerne og, at indfører de ændringer kvalitetens systemets afdækker.

Kursusudbyderene rekvirerer prøveafholdelser, med angivelse af en ønsket dato for afholdelse af prøver og antal elever.

Eleverne udfylder, i samarbejde med kursus udbyder, egen personlige tilmelding.

Bemyndigede Censorer og Tilsynsførende:

Personer, med indgående kendskab til de enkelte uddannelser, og erfaring erhvervet ved f.eks. undervisning, eller erhvervserfaring, kan søge bemyndigelse, som DFU Censor, eller Tilsynsførende for specifikke kurser. DFU kan, efter gennemgang af ansøgers teoretiske og faglige-, samt erhvervsmæssige baggrund og interview godkende ansøgeren, som bemyndiget DFU censor 4).

Bemyndigede censorer udleverer, et bevis for bestået kursus til kursisten og sende en kopi, af elevens prøvebevis til registrering i DFUs kompetencesystem.

DFU `kvalitetschef foretager indberetning til Søfartsstyrelsen, ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

DFUs kompetence organisation rekvirerer bemyndigede Censorer til prøveaflæggelserne. DFU Censorerne og Tilsynsførende medvirker aktivt ved kvalitets systemets tilsyn.

Bemyndigede Censorer og Tilsynsførende:

Personer, med indgående kendskab til de enkelte uddannelser, og erfaring erhvervet ved f.eks. undervisning, eller erhvervserfaring, kan søge bemyndigelse, som DFU Censor, eller Tilsynsførende for specifikke kurser. DFU kan, efter gennemgang af ansøgers teoretiske og faglige-, samt erhvervsmæssige baggrund og interview godkende ansøgeren, som bemyndiget DFU censor 4).

Bemyndigede censorer udleverer, et bevis for bestået kursus til kursisten og sende en kopi, af elevens prøvebevis til registrering i DFUs kompetencesystem.

DFU `kvalitetschef foretager indberetning til Søfartsstyrelsen, ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter prøvens afholdelse.

Kvalitetsstyringen af Kompetencesystemet:

DFU-kvalitets chef er ansvarlig for systemets drift, vedligeholdelse og ajourføringen af kursernes indhold, udvikling og kvalitetsniveau, samt opretholdelse af dialogen mellem DFU, kursusudbydere, elever og bemyndigede Censorer, samt Tilsynsførende ved at:

Gennemføre tilsyn med kurser og prøvernes korrekte gennemførsel, efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 1726 kapitel 3 §13 stk. 3 og 4. og BEK nr. 1373 3), (kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Eleverne inddrages i kvalitetsovervågningen ved, at udfylder en anonym evaluering, hvor undervisningens indhold, kvalitet og gennemførsel, lokalernes egnethed og aflæggelsen af prøven, med faciliteter evalueres. Bemyndigede censorer og Tilsynsførende udfylder en tilsvarende evaluering. Evalueringsrapporterne sendes til DFUs Kvalitets Chef, og indgår i systemets evalueringsproces.

Evalueringsrapporternes konklusion meddeles aktuelle kursusudbyder, bemyndigede Censor og medvirkende Tilsynsførende.

Kvaliteten af uddannelserne opretholdes, og udvikles, ved regelmæssige tilsyn af uddannelsesforløbene og prøveafholdelserne, samt dialog møder, hvor kursusudbydere, bemyndige DFU Censorer og Tilsynsførende, gennemgår tilsynenes konklusioner, samt krav og ændringer. Afvigelserne anvendes aktivt for revidering og skærpelse af uddannelserne og prøvernes forløb. Søfartsstyrelsen orienteres om tilsynenes konklusion.

Klageadgang og behandling:

En klage indgives til den bemyndigede Censor, som har afholdt prøven. Censor videresender klagen, indenfor to uger fra datoen hvor prøveresultatet er afgivet, ledsaget af en udtalelse fra Censor og replik fra eleven, til DFUs kvalitets chef, der, om nødvendigt, afgør klagen sammen med 2 indkaldte bemyndiget Tilsynsførende.

En sådan klageafgørelse og behandling kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Økonomi:

Kompetencesystemet fungerer efter princippet selvbærende økonomi. (non-Profit)

Personer, med bestået eksamen, kan på anmodning få et kompetencebevis udstedt, eller om nødvendigt genudstedt.  Udstedelserne omkostning opkræves hos den enkelte.

Den bemyndigede Censor og Tilsynsførende opkræver, honorar hos DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION. Honoraret til de bemyndigede Censorer og Tilsynsførende fastsættes på dialogmøderne og i respekt for den selvbærende økonomis principper, efter indstilling af DFUs kasserer.

Eleven sender honoraret for prøveaflæggelserne, til det opgivne reg. og konto nr., som anført på anmeldelsesblanketten, for prøveafholdelsen.

For deltagelse i dialog møder for kvalitetssikring af systemet opkræves et deltagergebyr hos kursusudbyderene.

Betalingerne for elevernes deltagelse i prøver og udstedelse af kompetence bevis og den bemyndigede Censors honorar offentliggøres på DFUs hjemmeside.

Et driftsregnskab, der følger kalenderåret, fremlægges på dialogmødet.

Regentskabets drift og forelæggelse, varetages af DFUs kasserer og er underlagt DFUs revision.

  1. Uddannelseskrav for opnåelse af DFU-kompetence bevis for duelighedsprøve
    I sejlads for fritidssejlere.  Bilag nr. 1.
  2. Uddannelseskrav for opnåelse af DFU-kompetence bevis for speedbåds sejlads.  Bilag nr. 2.
  3. Kvalitetssikring af DFUs kompetence organisering af maritime uddannelser for fritidssejlere.  Bilag nr. 3.
  4. Godkendelses krav, som DFU bemyndiget Censorer.  Bilag nr. 4.