DFUs uddannelseskompetence organisering

Orientering og formål:

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION´S (DFU) Kompetence model for fritidssejlernes uddannelser varetages ved private kursusudbydere, aftenskoler og klubber, der forpligtiget organiserer undervisningen, efter DANMARKS FRITIDSSEJLER UNIONs uddannelsesplaner. 

Et korps af selvstændige, og af DANSKE FRITIDSSEJLER UNION (DFU) kompetence, bemyndigede Censorer prøver elevernes indlæring og uddannelsernes kvalitet ved, stikprøvevis, at overvære kurser og ved, at censurerer de afsluttende prøver. DFU-udsteder et kompetencebevis, for den bestået prøve.

DFU’s Tilsynsførende Censorer kvalitetsovervåger prøveaflæggelserne ved stikprøvevis at overvære og om nødvendigt, at vejlede om prøveafviklingens korrekte indhold og afvikling.

Kursusudbydere, bemyndigede Censorer, Tilsynsførende og kursister, med bestået prøve, optages i DFU’s kompetence register med navn, CPR nr. samt post- og E-mail adresser.

Overordnet organisering:

DFU’s generalforsamling er ansvarlig for driften af DFU’s kompetence register, der er uafhængig af DFU’s medlems registrering og bestyrelse.

DFU`s generalforsamling vælger en Kvalitets chef, iht. DFU`s vedtægt, med ansvar for uddannelsernes kvalitet og opfølgning af brister og mangler og, at udviklingen af uddannelsernes korrekte og faglige indhold følger udviklingen på Fritidssejler området og, gennem opfølgning af indberetningerne fra elever, kursusudbyder, Censorer og Tilsynsførende, at ajourfører uddannelsesplanerne.

DFU’s kvalitets chef er ansvarlig for, at de udbudte kursers indhold, kvalitet og gennemførelse, som et minimum, følger Søfartsstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, med seneste ændringer anført i Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 1726 af 18. december 2017.

 DFU’s kvalitetschef organiserer regelmæssige tilsyn med kursernes indhold og gennemførsel samt, at prøveaflæggelserne overholder de fastsatte krav og, at kompetence bevisernes udstedelse er tilfredsstillende.

DFU`s generalforsamling vælger en økonomi ansvarlig, iht. DFU`s vedtægt, for varetagelse af DFU Kompetence separate økonomi – regnskabsmæssigt adskilt fra DFU`s medlemsøkonomi.

Kursus udbydere:

Kursusudbydere, der kan tilslutte sig DFU`S kvalitetsstyring system og kravene for kursernes uddannelsesplaner, der minimum følger Søfartsstyrelsens bekendtgørelser iht. Bekendtgørelsen om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 11726 og BEK. nr. 232 (Speedbådsfører bekendtgørelsen), med senere revisioner, kan optages i DFU’s kompetence organisation.

Kursusudbydere, forpligtiger sig til, at eleverne er bekendte med de tilmeldte prøveaflæggelsers indhold og krav.

Kursusudbyderene er ansvarlige for opretholdelse af en høj indlærings standard og sikkerhed hos fritidssejlerne og, at indfører de ændringer kvalitetens systemets afdækker.

Kursusudbyderene rekvirerer prøveafholdelser, med angivelse af en ønsket dato for afholdelse af prøver og antal elever.

Eleverne udfylder, i samarbejde med kursus udbyder, egen personlige tilmelding.

Bemyndigede Censorer og Tilsynsførende:

Personer, med indgående kendskab til de enkelte uddannelser, og erfaring erhvervet ved f.eks. undervisning, eller erhvervserfaring, kan søge bemyndigelse, som DFU Censor, eller Tilsynsførende for specifikke uddandelse. DFU godkender, efter gennemgang af ansøgers teoretiske og faglige-, og erhvervsmæssige baggrund og et interview, ansøgeren som bemyndiget DFU censor. Censorer og tilsynfører kan legitimere sig ved et DFU bevis udstedt af Kompetence chefen.

Bemyndigede censorer udleverer, et midlertidigt bevis, gældende i 4 uger, for den beståede prøve til kursisten og sende en indberetnings- og kvalitets rapport til registrering i DFU’s kompetencesystem.

DFU `kvalitets chef foranlediger indberetning til Søfartsstyrelsen over kursisternes opnåede kvalifikationer, ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter prøvens afholdelse.  

DFU’s kompetence organisation udstikker (efter aftale) en bemyndiget Censorer til prøveaflæggelserne. DFU Censorerne og Tilsynsførende medvirker aktivt ved kvalitets systemets tilsyn.

Kvalitetsstyringen af Kompetencesystemet:

DFU-kvalitets chef er ansvarlig for systemets drift, vedligeholdelse og ajourføringen af kursernes indhold, udvikling og kvalitetsniveau, samt for opretholdelse af dialogen mellem DFU, kursusudbydere, elever og bemyndigede Censorer, samt Tilsynsførende ved at:

Gennemføre tilsyn med kurser og prøvernes korrekte gennemførsel, efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere nr. 1726 kapitel 3 §13 stk. 3 og 4. og BEK nr. 1373, (kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Eleverne inddrages i kvalitetsovervågningen ved, at udfylder en anonym evaluering, hvor undervisningens indhold, kvalitet og gennemførsel, lokalernes egnethed og aflæggelsen af prøven, med faciliteter evalueres. Evalueringsrapporterne sendes til DFU’s Kvalitets Chef, og indgår i systemets evalueringsproces.

Evalueringsrapporternes konklusion kan, hvor dette skønnes, at kunne medvirke til forbedringer, meddeles til den aktuelle kursusudbyder, bemyndigede Censor og medvirkende Tilsynsførende.

Kvaliteten af uddannelserne opretholdes, og udvikles, ved regelmæssige tilsyn af uddannelsesforløbene og prøveafholdelserne, samt dialog møder, hvor kursusudbydere, bemyndige DFU Censorer og Tilsynsførende, inviteres til at gennemgår tilsynenes konklusioner, samt krav og ændringer. Afvigelserne anvendes aktivt for revidering og skærpelse af uddannelserne og prøvernes forløb. Søfartsstyrelsen orienteres om tilsynenes konklusion. 

Klageadgang og behandling:

En klage indgives til den bemyndigede Censor, der har afholdt prøven. Censor videresender klagen, indenfor to uger fra datoen hvor prøveresultatet er afgivet, ledsaget af en udtalelse fra Censor og replik fra eleven, til DFUs kvalitets chef, der, om nødvendigt, afgør klagen sammen med 2 indkaldte bemyndiget Tilsynsførende.

En sådan klageafgørelse og behandling kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Forvaltningslovens § 3 om inhabilitet ved afgørelser af klager respekteres og administres af kvalitets chefen.

Økonomi:

Kompetencesystemet fungerer efter princippet selvbærende økonomi. (non-Profit)

Personer, med bestået eksamen, der berettiger udstedelse af et kompetencebevis udstedt, får dette sendt tilsendt, eller om nødvendigt genudstedt.  Udstedelserne omkostning opkræves hos den enkelte.

Den bemyndigede Censor og Tilsynsførende opkræver, honorar hos DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION. Honoraret til de bemyndigede Censorer og Tilsynsførende fastsættes på dialogmøderne, og i respekt for den selvbærende økonomis principper, efter indstilling af DFU Kompetences økonomi ansvarlige.

Eleven opkræves honoraret for prøveaflæggelserne og sender dette til det reg. og konto nr., som anført på anmeldelsesblanketten, for prøveafholdelsen.

For deltagelse i dialog møder for kvalitetssikring af systemet kan der opkræves et deltagergebyr hos kursusudbyderene.

Betalingerne for elevernes deltagelse i prøver og udstedelse af kompetence bevis og den bemyndigede Censors honorar offentliggøres på DFUs hjemmeside.

Et driftsregnskab, der følger kalenderåret, er underlagt DFU’s revision, fremlægges på Dialogmøderne af DFU Kompetences økonomi ansvarlig.